Company Product Spec. Price(Yuan/ton) Price(Yuan/ton) Change(Yuan/ton)
Tranvic, Desheng, Jianlong V2O5 98%flake 100,000

Acceptance with tax

105,500

Cash with tax

↓7000
Dagang V2O5 98%flake 98,500 Cash with tax ↓1500

www.ferroalloynet.com