V2O5

Province

Qty(ton)

Value(USD)

Shanghai

40.004

446722

Ningxia

80

888724

Jiangsu

240

2762183

Liaoning

20.716

174331

Hebei

200

2095812

Hunan

100

1431881

Fujian

0.004

1349

Shaanxi

20

223925

Total

700.724

8024927

www.ferroalloynet.com